Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi UYG-AR Merkezi (UZAYBİMER)

ERÜ UZAYBİMER, 05.11.2009 tarih ve 27397 sayılı resmi gazetede yayınlanan ilk yönetmelik ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuş olan astronomi ve astrofizik araştırma ve gözlemlerinin yapıldığı bir UYG-AR merkezidir. Merkez yönetmeliği yenilenmiş ve yeni yönetmelik 15.01.2017 tarih ve 29949 sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.
UZAYBİMER aynı zamanda Türkiye’nin ilk ve tek radyo astronomi gözlemevidir. Merkez temel çalışma alanları olan radyo ve optik astronomi alanlarında öğretim elemanları ve öğrencilere araştırma ve gözlem olanakları sağlamayı amaçlamaktadır.
13.5 milyar yıl yaşa sahip evrende tüm gök cisimleri çeşitli dalga boylarında elektromanyetik (EM) ışınım yapmaktadır. Bu ışınımları algılayan cihazlara “Teleskop” denir. Gök cisimlerinin yaydıkları farklı ışınımları algılayabilmek amacıyla teleskopların bazıları uzayda, bazıları yeryüzünde konumlandırılmıştır.
Yakın uzay dediğimiz bölgeye bile erişimimiz çok güçtür. Bu güne kadar sadece uydumuz Ay’a insanlı uçuş gerçekleştirilebilmiştir. Değişik amaçlar için fırlatılan uyduların yörüngede dolandığı bölgelere yakın uzay diyoruz. Uzay bilimlerinin ilgi alanı ise öncelikle bizim yıldızımız olan Güneş, güneş sistemi, sonrasında ise yıldızlar, yıldız toplulukları, yıldızlararası ortam ve galaksilerdir.
Misyonumuz; Merkezin sorumluluk alanlarında, yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde verilen imkan ve yetkileri planlı, programlı ve etkin bir şekilde tamamen öğrencilerimizin, bilim insanlarımızın ve halkın yararına kullanılarak en iyi hizmeti sunmak, bilimsel çalışmaları yapmak ve eğitim öğretime lisans, yüksek lisans, doktora seviyesinde katkıda bulunmaktır.
Vizyonumuz; Ulusal ve uluslararası ortamlarda faaliyet gösteren, sağlayacağı gözlemsel araştırma olanakları, üreteceği bilgi, teknoloji ve bilim ile ülkemizin başta Radyo Astronomi olmak üzere astronomi, astrofizik ve ilgili mühendislik alanlarında faaliyet gösterebilen bilim insanlarını eğitimine destek olan bir Uygulama ve Araştırma (UYG-AR) Merkezi olmaktır.
Merkezimizin faaliyet alanları:
1. Lisans ve lisansüstü düzeyde radyo astronomi, optik astronomi, teorik astrofizik, uzaktan algılama, uydu teknolojileri, elektrik-elektronik gibi astronomi ve uzay bilimleri ile ilgili alanlarda eğitim-öğretimi, tez çalışmalarını ve bilimsel araştırmaları desteklemek ve geliştirmek, gerekli olan gözlem verilerinin üretilmesi için gözlem ve deney aletlerini temin etmek, kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını sağlamak; gözlemevi ve gezegenevi (planeteryum) gibi ihtiyaç duyulan veya kendisine tahsis edilen her türlü tesisi kurmak, yeniden yapılandırmak.
2. Etkinlik alanı için arşiv, veri tabanı ve kitaplık oluşturmak,
3. Üniversitenin ve diğer üniversitelerin bünyesindeki ilgili fakülte ve birimler ile işbirliği yapmak, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin öğrenimine katkıda bulunmak.
4. Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer ve benzeri bilimsel toplantıları düzenlemek veya katılmak.
5. Türkiye’deki eğitim-öğretim kurumlarına ve halka yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, özel günler düzenlemek.
6. Bilimsel, teknik bulgu ve verileri açıklayan rapor, bülten, dergi ve benzeri yayınlar yapmak, kamuoyunu yazılı ve/veya sözlü olarak bilgilendirmek ve görüş bildirmek, ilgili kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak.
7. Kurs, yaz okulu, gözlem şenlikleri ve eğitim programları düzenlemek, katılımcılara katılım belgesi vermek.
8. Yurt içinde ve yurt dışında araştırma, inceleme ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak, bu tür çalışmalara katılmak ve bunları desteklemek.